THUẬT NGỮ PHÁP LÝ ANH – VIỆT (ENGLISH – VIETNAMESE LEGAL GLOSSARY)

Thuật ngữ pháp lý Anh – Việt (chủ yếu lĩnh vực hình sự và tố tụng hình sự), 124 trang, do Tòa án California – Hạt Sacramento ban hành năm 2005.

Link download: https://link1s.com/T0gv

Nguồn: Thông Tin Pháp Luật.
Your Language »