THAY MỚI BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TỪ NGÀY 15/10/2020

Ngày 15/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2020.

Nghị định này đã ban hành một số biểu mẫu mới về Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh ban hành kèm theo Nghị định này thay thế cho các Phụ lục từ I-1 đến I-5 và Phụ lục II-11 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Tải về bản PDF: Nghị định số 122/2020/NĐ-CP

Tải về bản Word: Nghị định số 122/2020/NĐ-CP

Phụ lục Nghị định số 122/2020/NĐ-CP

Tải về: Phụ lục I-1

Tải về: Phụ lục I-2

Tải về: Phụ lục I-3

Tải về: Phụ lục I-4

Tải về: Phụ lục I-5

Tải về: Phụ lục II-11

Your Language »