LUẬT SƯ TƯ VẤN QUẢN TRỊ CÔNG TY & TUÂN THỦ

Quản trị công ty và tuân thủ là khuôn khổ những quy tắc và thực tiễn mà qua đó bộ máy quản lý của công ty có thể đảm bảo tính chịu trách nhiệm, sự công bằng và tính minh bạch trong mối quan hệ giữa công ty với tất cả các bên liên quan (bao gồm các nhà tài trợ tài chính, khách hàng, nhà quản lý, nhân viên, cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng).

KAV Lawyers cung cấp cho khách hàng các dịch vụ pháp lý về quản trị công ty và tuân thủ như sau:

  • Tư vấn lựa chọn mô hình tổ chức của doanh nghiệp trước khi thành lập.

Khách hàng được tư vấn lựa chọn mô hình tổ chức hoạt động nào để phù hợp với quy mô, vốn đầu tư, mục tiêu phát triển hiện tại và trong tương lai của doanh nghiệp. Tư vấn cho khách hàng về từng bước phát triển quy mô doanh nghiệp tương ứng với mỗi giai đoạn phát triển.

  • Tư vấn toàn diện về quản trị doanh nghiệp và tuân thủ pháp luật sau khi thành lập doanh nghiệp.

Khách hàng sẽ được tư vấn toàn diện về quản trị doanh nghiệp cũng như việc tuân thủ quy định của pháp luật để thông qua đó giảm thiểu hoặc phòng tránh được các rủi ro về mặt pháp lý cho doanh nghiệp như trách nhiệm hình sự, trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hành chính cũng như các rủi ro khác gây bất lợi cho hình ảnh, thương hiệu, danh tiếng của doanh nghiệp.

  • Tư vấn, soạn thảo và rà soát các quy chế nội bộ của doanh nghiệp.

Để cơ cấu bộ máy tổ chức của doanh nghiệp có thể hoạt động linh hoạt, ổn định và được đặt dưới sự kiểm soát, doanh nghiệp cần thiết phải ban hành một số quy chế nội để vận hành bộ máy hoạt động của doanh nghiệp như quy chế tài chính, quy chế làm việc của Ban kiểm soát, quy chế làm việc của Ban giám đốc, quy chế làm việc của Hội đồng quản trị… KAV Lawyers sẽ tư vấn và soạn thảo các quy chế nội bộ này theo yêu cầu của doanh nghiệp và trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật.

  • Điều tra nội bộ

Tư vấn và đại diện khách hàng tiến hành các hoạt động điều tra nội bộ một cách linh hoạt, khéo léo đảm bảo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn diễn ra bình thường. Đồng thời, tư vấn phương án xử lý vi phạm cho doanh nghiệp (nếu có).

Nếu Khách hàng cần thêm thông tin hỗ trợ về dịch vụ quản trị công ty và tuân thủ của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại: (+84) 28 6270 7075 hoặc email: info@kavlawyers.com.

Your Language »