Cẩm nang quản trị công ty (IFC, 2010)

Ấn phẩm Cẩm nang quản trị công ty do IFC (Tổ chức tài chính quốc tế) phối hợp với Ủy ban chứng khoán Nhà nước phát hành năm 2010.
Mười bốn chương của cuốn Cẩm nang tập trung vào các vấn đề then chốt trong Quản trị công ty. Tất cả các vấn đề được xem xét một cách chi tiết trên cơ sở các quy định pháp luật của Việt Nam và trong từng trường hợp cụ thể, trên cơ sở các thông lệ tốt được thừa nhận trên thế giới.

Chương 1: Giới thiệu về Quản trị công ty
Chương 2: Cơ cấu chung trong Quản trị công ty
Chương 3: Tài liệu nội bộ về Quản trị công ty
Chương 4: Hội đồng quản trị
Chương 5: Bộ máy điều hành
Chương 6: Vai trò của Thư ký công ty
Chương 7: Giới thiệu về quyền của cổ đông
Chương 8: Đại hội đồng cổ đông
Chương 9: Ý nghĩa của vốn điều lệ trong Quản trị công ty
Chương 10: Cổ tức
Chương 11: Ý nghĩa của chứng khoán trong Quản trị công ty
Chương 12: Các giao dịch trọng yếu trong doanh nghiệp
Chương 13: Công bố thông tin
Chương 14: Các quy trình kiểm toán và kiểm soát

Tải về từ IFC

Your Language »